Zásady ochrany osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává

Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen „správci“) jsou na základě uzavřené Smlouvy o společném zpracováním osobních údajů společnost Nordic Walking Challenge, z.s., se sídlem Mořinská 99, 252 30 – Lety, identifikační číslo: 05237874, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 66192 a Ivana Černíková, DiS., se sídlem Mořinská 99, 252 30, Lety, identifikační číslo 02841673, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném ministerstvem průmyslu a obchodu.

Smlouva o společném zpracování mj. určuje odpovědnosti správců za plnění povinností podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů – Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“). Osobní údaje od Vás získává Nordic Walking Challenge, z.s. a plní za společné správce informační povinnost vůči Vám i vůči orgánům dozoru.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako společní správci zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, získané body, klub, město, tým, e-mail, telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k závodu mezi námi jako pořadatelem a Vámi jako účastníkem závodu, který se na daný závod registruje).

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodů a dalších akcí. Správci údajů zpracovávají Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků závodů
 • Správa uživatelského účtu ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání informací o našich sportovních závodech, námi pořádaných akcích a jiných obdobných závodech či obdobných akcí
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely

 • e-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření, zpracováváme pro vytvoření uživatelského účtu, který Vám následně umožní registraci do závodů a jiných námi pořádaných akcí
 • e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení
 • pohlaví a datum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu
 • rok narození u nesoutěžních kategorií je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel závodu
 • mobilní telefon zpracováváme za účelem komunikace mezi pořadatelem a účastníkem (jako součást plnění smlouvy) a jako kontakt v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení)
 • Vaše předchozí registrace do závodů, výsledky z těchto závodů a další informace vyplývající z účasti na závodech používáme pro zasílání personalizovaných nabídek
 • fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a za účelem marketingu
 • fotografie a videa pro účely propagace pořadatele (zamýšleno jako reklama) jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasem

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

oprávněný zájem správce údajů
rok narození, pohlaví, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, získané body, město, klub, tým

plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa

souhlas se zpracováním osobních údajů
zasílání marketingových sdělení a nabídek partnerů pořadatelů

životně důležitý zájem
(příkladně v případě úrazu během námi pořádaných akcí pro předání IZS – Integrovaný Záchranný Systém)
jméno, příjmení, rok narození

Odkud získáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrace na www.nwccr.cz; písemná registrace do závodu; přihlášení k odběru newsletterů; kontaktní formulář na webových stránkách www.nwccr.cz; písemné přihlášky do nesoutěžních kategorií; přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace.

Co pro Vás znamená udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Na základě uděleného souhlasu budou součástí našich e-mailů rovněž nabídky třetích stran, informace o slevách, dalších závodech nebo zajímavých akcích. V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje dále zpracovávat a poskytovat Vám relevantnější nabídky – jak naše, tak našich partnerů.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na naše právo zasílat Vám naše obchodní sdělení/newslettery a na on-line „Balíček partnerských výhod“ obsažený v předzávodním newsletteru, jehož součástí jsou marketingové nabídky třetích osob. „Balíček partnerských výhod“ je součástí celkové služby, kterou Vám poskytujeme na základě zakoupené registrace na závod a tím uzavřené smlouvy.

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení

V souladu s nařízením máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat. Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Právo na opravu osobních údajů
  V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili. Požádat o opravu svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Právo na výmaz
  Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
  b) pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
  c) Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
  d) zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
  e) nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let
  Požádat o výmaz svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Právo na omezení zpracování
  V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek:
  a) dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
  b) zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
  c) Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Právo na přenositelnost údajů
  Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.
  Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
 • Právo vznést námitku
  Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.
 • Právo související s automatickým zpracováním
  Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření registrace, následnou registraci do závodu a samotnou účast v něm. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, kdy je možno vytvořit registraci a registrovat se do závodu i bez tohoto souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo předáváním třetí straně za účelem nabídky fotografií ze závodů máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělili.
Odvolat svůj souhlas můžete prostřednictvím tohoto formuláře.
Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci závodu. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

Jedná se především o subjekty poskytující služby časomíry, poskytovatele IT služeb, účetních služeb, subjekty poskytující tisk závodních materiálů, zpravodajskou službu po závodech, subjekty, jejichž produkty jsou součástí registračního procesu a také složky integrovaného záchranného systému. Osobní data jsou subjektům poskytována mj. na základě konkrétního úkonu účastníka závodu (např. zakoupení daného produktu) anebo v případě výjimečné události postihující daného závodníka. V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám mimo Evropskou unii a dále s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, která je certifikovanou osobou v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Komentáře na webu

Když jako návštěvníci přidáte komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Zpracování souborů cookie

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 16. března 2019.